پیش بند نوزاد

پیش بند نوزاد همراه با لایه محافظ نفوذناپذیر مایعات